přihlášený uživatel: nikdo nepřihlášen!
Myslivost
 
Lokalitu navštěvují hojně lovci - , protože jsou zde dobré podmínky pro chov jelení zvěře. V době jelení říje je možné pozorovat zvěř přímo z hotelové pokoje. Zajímavostí je v této lokalitě výskyt chráněných tetřívků (nevšedním zážitkem je tok tetřívka v březnu a dubnu. Lokalita Lesné je součástí ptačí oblast nazvané „Východní Krušné hory“ a představuje rozsáhlé území nacházející se ve vrcholových partiích Krušných hor. V nedávné minulosti byla tato oblast silně zatížena průmyslovými imisemi, v důsledku nichž došlo k odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí (bývalá pole a louky, mrazové kotliny apod.). Nejvýznamnějším ptačím druhem této oblasti je tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - v roce 2002 bylo jen v oblasti Grünwaldského vřesoviště sečteno asi 150 tokajících samců. V oblasti se vyskytují i další zajímavé druhy ptáků, z nichž některé zde také hnízdí.
 
Ptačí oblast „Východní Krušné hory“ je součástí projektu NATURA 2000. Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.
 
 

 
*    *    *    *    *